Grad sam sebi odbio izdati lokacijsku dozvolu za Cestu br. 4 u Sesvetama

Autor: Borko Samec
Objavljeno: 11.5.2022. 13:42:12
Grad sam sebi odbio izdati lokacijsku dozvolu za Cestu br. 4  u Sesvetama

Foto: Geoportal

Nedavno je Sektor za ceste Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet zatražio od Sektora za prostorno uređenje i graditeljstvo isto tog ureda izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Ceste br. 4, no zahtjev je odbijen!
Planeri koji planiraju razvoj grada, pa time i Sesveta još su davno na današnjem prostoru većinom šikare i šume iscrtali prometnice kojima bi se moglo komunicirati s prostora današnjeg Novog Jelkovca i središta Sesveta, te unutar prostora između Industrijske ceste i Ulice 144. brigade HV-a u Novom Jelkovcu. I dok je Cesta br 6 od Novog Jelkovca do Terapijskog vrta na Industrijskoj cesti zastala u birokratskoj proceduri, ali se o njoj ipak nešto govori i nedavno se o toj prometnici očitovao i gradonačelnik koji tvrdi da je ona iznimno značajna za Sesvete, te da se u što skorijoj budućnosti mora izgraditi (o tom, potom), Cesta br. 4 koja bi također trebala spojiti Industrijsku cestu s Ulicom 144. brigade u još je goroj situaciji. 


Nedavno se dogodilo nešto što smo smatrali da je i za našu birokraciju previše. Dva sektora istog ureda, gotovo vrata do vrata, jedan traži izdavanje dozvole, a drugi izdaje, našli su se na različitim stranama nišana. 

Sektor za ceste zatražio je izdavanje lokacijske dozvole za tu prometnicu, a Sektor za prostorno uređenje i graditeljstvo to odbio. Najkraće rečeno, problem je bio u pola metra preširoke prometnice koju jedni valjda nisu znali suziti, a drugi ustrajali da zahvat prometnice baš mora biti 20 metara širine i niti centimetar lijevo ni desno.


Poznavatelji gradskih birokratskih prilika kažu nam da se ne bi čudili da je njihova komunikacija, unatoč uredima gotovo vrata do vrata, išla putem javne pošte. 


Za razvoj gospodarstva jako je važan i razvoj komunikacije, u ovom slučaju cestovnih prometnica, no, oni koji ne moraju misliti o tome hoće li prvog primiti plaću ili ne, nemaju problema niti ih zanima nasušna potreba izgradnje novih prometnica koje bi ljudima umnogome olakšale život.


U svakom slučaju sad je lokacijska odbijena, što, naravno, produljuje rok ostvarenja ideje izgradnje ove značajne prometnice. Za grad, rekli bismo utješno, jer još ne treba osiguravati novac za ostvarenje tog projekta.


U nastavku donosimo prijepis rješenja o odbijanju izdavanja lokacijske dozvole za Cestu br. 4:


Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Odjel za prostorno uređenje, Središnji odsjek za prostorno uređenje iz Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, na temelju čl. 117. st. 2. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, br. 153/13 i 65/17), rješavajući po zahtjevu Grada Zagreba, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, zastupanog po punomoćniku Krunoslavu Tepešu, dipl.ing.prometa, u predmetu izdavanja lokacijske dozvole, donosi


RJEŠENJE

Odbija se zahtjev predlagatelja Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Ulice 4 u gospodarskoj zoni Sesveta, od Industrijske ceste do Ulice 144. brigade Hrvatske vojske, s pripadajućom komunalnom infrastrukturom. 


Obrazloženje


Predlagatelj Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, podnio je dana 17.12.2018. godine, zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Ulice 4 u gospodarskoj zoni Sesveta, od Industrijske ceste do Ulice 144. brigade Hrvatske vojske, sa komunalnom infrastrukturom.


Zahtjev nije osnovan.


Odredbom čl. 127. st. 2. Zakona o prostornom uređenju propisano je da podnositelj zahtjeva uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole prilaže, između ostalog, tri primjerka idejnog projekta.  

Odredbom čl. 146. st. 1. Zakona o prostornom uređenju propisano je da se lokacijska dozvola izdaje nakon što je u provedenom postupku utvrđeno da je uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena propisana dokumentacija, te da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom.   

  Prema Odluci o donošenju Generalnog urbanističkog plana Sesveta (Službeni glasnik Grada Zagreba br. 22/15-pročišćeni tekst), obuhvat planiranog zahvata nalazi se prema kartografskom prikazu „1. Korištenje i namjena prostora“ većim dijelom unutar površina infrastrukturnih sustava (planske oznake IS), manjim dijelovima na površinama namijenjenim za gospodarsku namjenu (planske oznake G) i javno zelenim površinama – sesvetske šume (planske oznake Z2), a prema kartografskom prikazu „Prometna mreža“ Ulica 4 označena je kao sabirna ulica s biciklističkom stazom.

Prema Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvete – sjever (Sl.gl.Grada Zagreba br. 6/05, 1/08, 23/18 i 28/18-pročišćeni tekst), kartografskim prikazima „3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 3.1. Prometna i ulična mreža“ i „3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 3.2. Presjeci prometnica (mjerilo 1:200)“ Ulica 4 određena je kao sabirna ulica, širine 20 m. 

Sukladno čl. 20. st. 2. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvete – sjever, planom je određena ukupna širina javnih prometnih površina, koja za Ulicu 4 prema kartografskom prikazu „3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 3.2. Presjeci prometnica (mjerilo 1:200)“ iznosi 20 metara, dok prema Idejnom projektu 2018P15 od kolovoza 2018. (korekcija 1: lipanj 2020., korekcija 2: prosinac 2020.) priloženom uz zahtjev širina planirane Ulice 4 iznosi 20,5 m.

Kako je u postupku po podnesenom zahtjevu utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole, ovo je tijelo uprave zaključcima od 25.5.2020. i 15.12.2020., pozvalo podnositelja zahtjeva da u roku od 15 dana, te zaključkom od 27.5.2021. u produženom roku od 8 dana, dostavi idejni projekt izrađen u skladu s čl. 20. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvete – sjever, te kartografskim prikazima „3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 3.1. Prometna i ulična mreža“ i „3. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža, 3.2. Presjeci prometnica“, koji čine sastavni dio navedene Odluke, prema kojima širina planirane Ulice 4 iznosi 20 m.

Predlagatelj je u prilogu dopisa od 13.1.2022. dostavio Idejni projekt oznake IP-2018P15 izrađen u srpnju 2021. po ovlaštenoj inženjerki građevinarstva Tini Janjiš, mag.ing.aedif. Sedra Consulting, d.o.o., Zagreb, Uskopska 11, te Geodetsku podlogu broj: 2021-03_2020G27 izrađenu u siječnju 2021. godine po ovlaštenom inženjeru geodezije Ivani Čuljak, mag.ing.geod.et geoinf., Sedra Consulting, d.o.o., Zagreb, Uskopska 11, prema kojima širina obuhvata za izgradnju Ulice 4 iznosi 21 m, što je više od 20 m propisanih Odlukom o donošenju Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Sesvete – sjever. 

Obzirom da podnositelj zahtjeva u podijeljenom roku, a niti do dana donošenja ovog rješenja, nije dostavio idejni projekt izrađen u skladu s Urbanističkim planom uređenja Gospodarske zone Sesvete – sjever, što je sukladno čl. 146. Zakona o prostornom uređenju,  uvjet i pretpostavka za izdavanje lokacijske dozvole, zahtjev je valjalo odbiti i riješiti kao u izreci ovog rješenja. 
Vezane vijesti
Ažurirano: 31.7.2023. 10:51:15

U Sesvetskoj Sopnici treba:

Slušati Grad i  prenamijeniti postojeći društveni dom u vrtić
Srušiti staru zgradu i izgraditi novi objekt  vrtića i društvenog doma
Ne raditi ništa, ostaviti stvari kakve sada jesu
Odseliti se u inozemstvo
Nisam upućen, ne znam o čemu se radi
( glasajte da biste vidjeli rezultate )

Create Account